Algemene voorwaarden

TechMission b.v., hierna te noemen: ‘TechMission’, gevestigd Kerklaan 2a te Rijswijk.

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1: Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen TechMission b.v. en de Opdrachtgever betreffende diensten van TechMission en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door TechMission uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien of schriftelijk met TechMission overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de Opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.
4. Indien partijen in de Opdracht bepalingen opnemen die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de Opdracht voorrang.

Artikel 2: Definities

Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van Opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves;
Bruto jaarinkomen: het jaarsalaris inclusief vakantiegeld;
CAO: de (ABU) Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten;
Detachering: het door TechMission ter beschikking stellen van kandidaten die onder verantwoordelijkheid, toezicht en aanwijzing van de Opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten; bij een detacheringsovereenkomst zijn 3 partijen betrokken: de werknemer, het detacheringsbureau (TechMission) en de inlener (de Opdrachtgever);
Dienst(en): de dienstverlening van TechMission gericht op de ter beschikkingstelling van medewerkers, detachering, werving en selectie en de daarmee samenhangende dienstverlening;
Investering: de vergoeding die de Opdrachtgever aan TechMission verschuldigd is voor werving en selectie die gericht is op totstandkoming van een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat; onder Investering wordt niet begrepen de kosten voor plaatsing en productiekosten van advertenties ter werving van de Kandidaat, de reis- en verblijfskosten van de Kandidaat, de kosten van een psychologisch test etc.; [check aangepaste definitie, ook doorgevoerd in artikel 16]
Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die die krachtens een overeenkomst tussen Opdrachtgever en TechMission in het kader van detachering ter beschikking wordt gesteld of in het kader van werving en selectie wordt geïntroduceerd;
Medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door TechMission ter beschikking wordt gesteld aan één of meerdere Opdrachtgevers, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die Opdrachtgever(s) of een door hem c.q. hen met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en TechMission op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door TechMission worden verricht;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TechMission een Opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie TechMission een aanbieding doet;
Oproep: de oproep van de medewerker voor het verrichten van werkzaamheden bij de Opdrachtgever; elke oproep en de eventuele intrekking/wijziging daarvan dient schriftelijk of digitaal te worden gedaan. De oproep dient de dagen en tijdstippen waarop de medewerker moet komen werken te vermelden. De oproep dient in beginsel steeds minimaal 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden te geschieden. Bij een oproep korter van tevoren kan de medewerker niet worden verplicht te komen werken. Dit geldt ook voor gewijzigde oproepen. Wordt de oproep korter dan 4 dagen van tevoren (deels) ingetrokken of gewijzigd dan heeft de medewerker recht op het loon dat hij/zij zou hebben ontvangen als hij conform de oproep zou hebben gewerkt. [Optionele uitwerking van het oproep protocol – check]
Oproepovereenkomst: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:628a BW; hiervan is sprake als:

a. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als een vast aantal uren per periode van:

– maximaal 1 maand; of

– maximaal een jaar en het recht op loon gelijkmatig is gespreid over die periode; of

b. de medewerker geen recht heeft op loon als er geen werk voor hem/haar is.

Pre-employment screening: achtergrondonderzoek naar een Kandidaat door TechMission op verzoek van de Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden;
Schriftelijk: op schrift gesteld of via e-mail uitgewisseld;
Tarief: het door de Opdrachtgever aan TechMission verschuldigde tarief voor de op grond van de Opdrachtverrichte of te verrichten dienst, exclusief btw;
Terbeschikkingstelling: het ter beschikking stellen van een medewerker om krachtens een Opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde;
Week: de kalenderweek die begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur;
 

2. Opdracht

Artikel 3: Aangaan, duur en einde Opdracht

1. Alle aanbiedingen van TechMission, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een andere duur is vermeld.
2. TechMission gaat bij haar aanbiedingen en overeenkomsten uit van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3. Alle Opdrachten en overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand door schriftelijke bevestiging door zowel TechMission als de Opdrachtgever, tenzij een partij per omgaande en uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk meldt dat de overeenkomst een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen. [Optioneel]
4. Een Opdracht wordt voorts geacht definitief tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Kandidaat met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
5. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
6. De Opdracht voor bepaalde tijd is de Opdracht die wordt aangegaan:
óf voor een vaste periode;
óf voor een bepaalbare periode;

De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde, objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

7. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door TechMission is bevestigd of tenzij de medewerker werkzaam is op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door TechMission bevestigd, dan gelden in lid 8 opzegtermijnen.

8. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door TechMission bevestigd dan geldt voor de Opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, tenzij de Opdracht 18 maanden of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende Opdrachten geacht worden 1 Opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 30 kalenderdagen. De Opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
9. Onverminderd de bestaande bevoegdheid tot ontbinding, kan elke Opdracht onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door TechMission worden opgeschort of opgezegd, indien:
de Opdrachtgever in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging of opschorting rechtvaardigt, dan wel dat het voor TechMission voorzienbaar is dat de Opdrachtgever daarin tekort zal schieten;
de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen;
de Opdrachtgever geliquideerd is;
de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
de Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Alle vorderingen van TechMission hierdoor terstond en ten volle opeisbaar. TechMission is niet schadeplichtig jegens de Opdrachtgever in verband met deze opzegging of opschorting.

10. De Opdrachtgever zal TechMission tijdig voor het einde van de Opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de Opdracht wil voortzetten of verlengen. Gaat het om een Opdracht tot terbeschikkingstelling van een medewerker dan dient de Opdrachtgever deze informatie te verstrekken:
uiterlijk 5 weken voor het einde van de Opdracht, indien het een Opdracht voor bepaalde tijd betreft;
uiterlijk 3 werkdagen nadat TechMission de Opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een Opdrachtvoor onbepaalde tijd betreft.

Hierbij zal de Opdrachtgever tevens aangeven of hij bij voortzetting of verlenging van de Opdracht dezelfde medewerker wil behouden. TechMission zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.

11. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 4: Werving en selectie Kandidaten

1. TechMission zal de werving en selectie van Kandidaten verrichten op basis van een Opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat of op basis van een Opdracht tot terbeschikkingstelling van de Kandidaat aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever maakt bij de Opdracht kenbaar of hij de werving en selectie wenst van een Kandidaat met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met die Kandidaat of met het oog op de terbeschikkingstelling van die Kandidaat aan de Opdrachtgever.
2. TechMission is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor de Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever verstrekt TechMission tijdig alle voor de goede uitvoering van de Opdracht en/of overige overeenkomst relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van de functie, de vereiste en gewenste kwalificaties, (een indicatie van) het salaris, werktijden, arbeidsomvang, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Opdracht.
4. TechMission bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de Kandidaten, welke Kandidaten zij aan de Opdrachtgever voorstelt. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. De keuze welke Kandidaat ter beschikking kan worden gesteld, wordt gemaakt door de Opdrachtgever, tenzij TechMission met de Opdrachtgever is overeengekomen dat TechMission de selectie van de Kandidaat verricht namens de Opdrachtgever.
5. TechMission zal zich inspannen tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden.
6. TechMission schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien TechMission om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden. TechMission is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde Kandidaat:
om welke reden dan ook niet ter beschikking kan worden gesteld aan de Opdrachtgever; of
geen arbeidsverhouding met de Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigt.
7. TechMission is niet aansprakelijk voor schade in verband met het inzetten van Kandidaten en medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen en verwachtingen, tenzij die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TechMission bij de selectie.
8. Indien de Opdrachtgever TechMission heeft verzocht een pre-employment screening uit te voeren en de screening is niet voor aanvang van de terbeschikkingstelling gereed en de Opdrachtgever verzoekt TechMission desondanks om de medewerker de werkzaamheden aan te laten vangen, kan TechMission voor die periode niet aansprakelijk worden gesteld.
9. Opdrachten tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever worden nader uitgewerkt in artikel 16.
 

3. De terbeschikkingstelling van medewerkers

Artikel 5: Terbeschikkingstelling

1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de medewerker met zijn werkzaamheden begint.
2. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling, tenzij de medewerker arbeidsongeschikt is. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in dat de terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever eindigt, omdat de Opdrachtgever om welke reden dan ook de medewerker niet langer wil of kaninlenen. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van TechMission schriftelijk bevestigen dat hij de Opdracht en de terbeschikkingstelling beëindigt of heeft beëindigd. Indien TechMission de Opdracht op één van de gronden als bedoeld in artikel 3 lid 9 opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, de beëindigingvan de terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever besloten.
3. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege, indien en zodra TechMission de medewerker niet meer ter beschikking kan stellen, omdat de uitzendovereenkomst tussen TechMission en de medewerker is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. TechMission is nietgehouden ten behoeve van de Opdrachtgever een nieuwe uitzendovereenkomst aan tegaan.
4. TechMission zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de Opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst ter beschikking te stellen. TechMission schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien TechMission de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet langer ter beschikking kanstellen.

Artikel 6: Vervanging en beschikbaarheid

1. TechMission kan een medewerker aan meerdere Opdrachtgevers ter beschikking stellen.
2. TechMission zal zich inspannen gedurende de Opdracht zoveel mogelijk dezelfde medewerker ter beschikking te stellen. TechMission is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende medewerker aan te bieden, indien zij dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van TechMission, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de cao en de voor TechMission geldende ontslagregels.
3. Indien TechMission – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de medewerker of andere redenen – een (vervangende) medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal TechMission zich op verzoek van de Opdrachtgever inspannen om een vervangende medewerker terbeschikking te stellen.
4. Vervangende medewerkers zullen qua opleiding en ervaring tenminste op eenzelfde niveau zijn als de te vervangen medewerker. Bij een mogelijke vervanging zal TechMission tijdig overleg plegen met de Opdrachtgever.
5. Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker, zal de beloning van en het tarief voor de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 7: Overmacht

1. Met overmacht worden omstandigheden bedoeld opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van een Partij die na het sluiten van de overeenkomst van zodanige aard zijn dat nakoming in redelijkheid niet meer van die Partij kan worden gevergd.
2. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Opdracht voor ten hoogste 4 maanden opgeschort worden, zonder dat een Partij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
3. Indien de opschorting meer dan 2 maanden heeft geduurd, zijn Partijen tevens gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien geen van beide Partijen van dit recht gebruik maakt, zal de overeenkomst na 4 maanden geacht worden ontbonden te zijn.

Artikel 8: Arbeidsomvang en werktijden medewerkers [Optioneel]

1. Bij de Opdracht worden afspraken gemaakt over de arbeidsomvang en de werktijden of – indien de medewerker een oproepovereenkomst en/of geheel of grotendeels onvoorspelbare werktijden heeft – de referentiedagen en – tijden van de medewerker. De arbeids-, pauze en rusttijden (zoals bedoeld in de Arbeidstijdenwet) van de medewerker zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsomvang en dearbeids- en rusttijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de medewerker de rechtens toegestane arbeidstijden en de overeengekomen en in de Opdracht(bevestiging) vermelde arbeidsomvang, behoudens incidenteel meer- of overwerk, niet overschrijdt.
2. De Opdrachtgever zal de medewerker te werk stellen voor de volledige met TechMission overeengekomen arbeidsomvang. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de medewerker of kan hij de medewerker niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de Opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsomvang of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsomvang.
3. TechMission kan de Opdrachtgever te allen tijde voorstellen de bij de Opdracht overeengekomen arbeidsomvang en/of werktijden aan te passen, indien dit noodzakelijk is in verband met wet en regelgeving en/of een verzoek van de medewerker. De Opdrachtgever zal dit voorstel niet zonder redelijke grond afwijzen.
4. Indien de medewerker door doen of nalaten van de Opdrachtgever aanspraak kan maken op een uitbreiding van de arbeidsomvang, wordt de met de Opdrachtgever overeengekomen (minimum) arbeidsomvang – zo nodig met terugwerkende kracht – dienovereenkomstig aangepast en is de Opdrachtgever vanaf dat moment hetOpdrachtgeverstarief over de aangepaste arbeidsomvang verschuldigd.
5. Indien door of op initiatief van de Opdrachtgever de oproep van een medewerker met een oproepovereenkomst en/of geheel of grotendeels onvoorspelbare werktijden geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of gewijzigd binnen 4 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden is de Opdrachtgever aan TechMission het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de ingetrokken/ gewijzigde uren.
6. De vakantie en het verlof van de medewerker worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever, de medewerker en TechMission. De Opdrachtgever zal de medewerker in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet, de cao en de voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
7. De Opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid de aan hem op grond van de wet en/of caoaangeboden scholing te genieten. Indien sprake is van verplichte scholing vindt deze scholing zoveel mogelijk plaats onder werktijd. Indien de medewerker specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de Opdracht, verplichte scholing volgt of niet verplichte scholing volgt op verzoek van de Opdrachtgever, zullen de uren die de medewerker aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Uren die aan overige scholing worden besteed zullen niet in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen. De voor overige scholing benodigde afwezigheidsperioden worden na overleg met de Opdrachtgever door TechMission vastgesteld.
8. De Opdrachtgever stelt de medewerker in de gelegenheid het werk te onderbreken, indien en voor zover de medewerker hier aanspraak op kan maken ingevolge het in of krachtens de Arbeidstijdenwet en/of Arbeidsomstandighedenwet bepaalde, bijvoorbeeld om te kolven na bevalling. Indien de medewerker recht heeft op loon over de uren besteed aan dergelijke werkonderbrekingen, zullen deze uren als gewerkte urenin rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
9. De Opdrachtgever zal TechMission bij het aangaan van de Opdracht informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen, collectief verplichte vrije dagen en (bijzondere) feestdagen gedurende de looptijd van de Opdracht. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde zal TechMission zich inspannen om met deze vrije dagen/ perioden rekening te houden bij de uitzendovereenkomst of de vaststelling van de vakantie en/of atv (indien van toepassing) van de medewerker.
10. Indien de omvang van de door de medewerker te verrichten arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de medewerker een oproepovereenkomst heeft en de Opdrachtgever de medewerker niet of minder dan 3 (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de Opdrachtgever aan TechMission per oproep het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over 3 of zoveel meer uren als de medewerker gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.

Artikel 9: Functie en beloning medewerkers

1. De beloning van de medewerker wordt op basis van de door de Opdrachtgever, op grond van de in lid 5verstrekte informatie, met inachtneming van de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning en de beloningsregeling voor medewerkers werkzaam in de bouw), de toepasselijke wet- en regelgeving en de eventueel voor de medewerker geldende arbeidsvoorwaardenregeling.
2. TechMission is op grond van de cao verplicht voor elke medewerker de inlenersbeloning toe te passen, tenzij – en dan zolang – de medewerker behoort tot de allocatiegroep en TechMission voor deze medewerker de cao-beloning toepast.
3. Bij de inschaling van de medewerker dient rekening gehouden te worden met relevante werkervaring. In geval van terugkeer bij dezelfde Opdrachtgever dan wel bij een Opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een nagenoeg gelijke functie is de inschaling minimaal gelijk aan de eerdere inschaling rekening houdend met toegekende en/of nog toe te kennen periodieken.
4. Uren, gedurende welke de medewerker in het kader van de Opdracht bereikbaar en/of beschikbaar dient te zijn voor werkzaamheden en/of – anders dan in het kader van woon-/ werkverkeer – dient te reizen, worden aan de medewerker vergoed op basis van de hiervoor bij de Opdrachtgever geldende regelingen en aan de Opdrachtgever doorberekend.
5. Teneinde TechMission in de gelegenheid te stellen de juiste beloning en het tarief vast te stellen, verstrekt de Opdrachtgever mede op grond van artikel 12a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, tijdig voor aanvang van de Opdracht en voorts op eerste verzoek van TechMission alle benodigde informatie met betrekking tot het niveau van de door de medewerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling, het bij de Opdrachtgever geldende beleid met betrekking tot de inschaling van nieuwe eigen werknemers met relevante werkervaring, salaris, toeslagen en kostenvergoedingen en de overige elementen van de inlenersbeloning of de beloningsregeling voor medewerkers in de bouw. De Opdrachtgever stelt TechMission tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op dezeinformatie, daaronder begrepen loonsverhogingen. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het bepaalde in de Wet aanpak schijnconstructies, op grond waarvan de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het juiste loon aan de medewerker.
6. Indien op enig moment blijkt dat de door TechMission van de Opdrachtgever ontvangen informatie niet (volledig) juist is, niet tijdig is aangeleverd en/of niet volstaat voor de werkelijk door de medewerker uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan TechMission alsnog op eerste verzoek van TechMission de juiste informatie met betrekking tot de beloning verstrekken. De functie en/of beloning kan tijdens de Opdracht worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft meteen beroep op wet- en regelgeving, de cao, de inlenersbeloning en/of de geldendearbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert TechMission de beloning van de medewerker én het tarief dienovereenkomstig.
7. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat TechMission de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd.
8. TechMission draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de verloning van de medewerker en de afdracht van verschuldigde loonheffingen. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van TechMission geen vergoedingen betalen of verstrekkingen doen aan de medewerker. Indien de Opdrachtgever vergoedingen betaalt of verstrekkingen doet aan de medewerker, draagt de Opdrachtgever zorg voor de afdracht van alle over die vergoedingen of verstrekkingen verschuldigde loonheffingen.

De Opdrachtgever vergoedt aan TechMission alle schade die deze lijdt als gevolg van het feit dat over die vergoedingen en verstrekkingen loonheffingen verschuldigd zijn en vrijwaart TechMission tegen aanspraken van de medewerker of derden, waaronder de Belastingdienst, ter zake.

Artikel 10: Afstemming Goede uitoefening van leiding en toezicht medewerkers

 
1. De Opdrachtgever is gehouden TechMission periodiek op de hoogte te stellen en te houden over het functioneren en welzijn van de medewerker(s). Omstandigheden die mogelijk invloed hebben op de continuering van de terbeschikkingstelling, dienen zo spoedig mogelijk door de Opdrachtgever aan TechMission gemeld te worden.
2. Het is de Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechMission, niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden te verrichten. Onder een derde wordt mede verstaan een (rechts)persoon, waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. Indien TechMission de toestemming als bedoeld in het derde lid verleent gelden hiervoor in ieder geval de volgende voorwaarden:
de Opdrachtgever bedingt bij de derde dat deze derde de op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst(en) en deze voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen kent, aanvaardt en nakomt, voor zover de Opdrachtgever deze verplichtingen gezien hun aard niet zelf kan nakomen;
onverminderd het hiervoor bepaalde blijft de Opdrachtgever jegens TechMission aansprakelijk voor nakoming van alle op grond van de Opdracht, de overige overeenkomsten en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen;
de Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart TechMission ter zake van alle schade, die voortvloeit uit een handelen of nalaten van de derde met betrekking tot (de tewerkstelling van) de medewerker en/of een handelen of nalaten van de medewerker;
de Opdrachtgever komt schriftelijk met de derde overeen dat de derde de medewerker niet ter beschikking stelt aan een andere derde;
de Opdrachtgever komt zijn wettelijke verplichtingen als uitlener na met betrekking tot het ter beschikking stellen van medewerkers.
TechMission is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen aan haar toestemming.
4. De Opdrachtgever kan de medewerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht, de voorwaarden en/of de overige overeenkomst bepaalde, indien TechMission en de medewerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
5. TechMission is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de medewerker zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de medewerker, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van TechMission bij de selectie van de (aspirant-)medewerker.
6. De Opdrachtgever vrijwaart TechMission tegen elke aanspraak van derden of de medewerker jegens TechMission als werkgever van de medewerker ter zake van de in de leden 6 van dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door TechMission gemaakte kosten.

Artikel 11: Arbeidsomstandigheden medewerkers

1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De Opdrachtgever verstrekt TechMission op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdigvoor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de medewerker en van de risico beperkende maatregelen (arbodocument). De Opdrachtgever is jegens demedewerker en TechMission verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor de thuiswerkplek, indien de medewerker de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk thuis verricht.
2. Indien een verzoek van de medewerker tot aanpassing van de locatie van de werkplek wordt ontvangen door de Opdrachtgever, dient deze dit verzoek direct door te sturen aan TechMission. Over een dergelijk verzoek dient afstemming plaats te vinden tussen partijen. De Opdrachtgever zal meewerken aan een dergelijk verzoek binnen dewettelijke kaders.
3. Indien de medewerker schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever of de in artikel 11 lid 4 bedoelde derde, zal de Opdrachtgever TechMission hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan TechMission verstrekken. Indienwettelijk vereist zal de Opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
4. De Opdrachtgever zal aan de medewerker alle schade vergoeden die de medewerker lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de Opdrachtgever of de in artikel 11 lid 3 bedoelde derde, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of TechMission daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Indien de medewerker overlijdt, zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
6. De Opdrachtgever vrijwaart TechMission tegen elke aanspraak van de medewerker of de in lid 4 bedoelde personen jegens TechMission als werkgever van de medewerker ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door TechMission gemaakte kosten.

Artikel 12: Gebruik ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen

1. De Opdrachtgever kan in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden bedrijfsmiddelen aan de medewerker verstrekken, bijvoorbeeld voertuigen, machines en/of gereedschappen. De Opdrachtgever zal de medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechMission geen bedrijfsmiddelen, in het bijzonder laptops, mobiele telefoons, smartphones, gereedschappen of vervoersmiddelen, verstrekken, waarvan het gebruik door de medewerker niet beperkt is tot de uitvoering van de werkzaamheden. In geval van het verstrekken van bedrijfsmiddelen door de Opdrachtgever aan de medewerker, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor een adequate verzekering van de bedrijfsmiddelen en de medewerker als gebruiker daarvan. TechMission is niet aansprakelijk voor schade die door de medewerker aan of met het bedrijfsmiddel is veroorzaakt dan wel voortvloeit uit een onjuist of bovenmatig gebruik van het bedrijfsmiddel.
2. De Opdrachtgever zal aan de medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, is beschadigd of tenietgegaan.
3. TechMission kan in het kader van de uitvoering van een Opdracht bedrijfsmiddelen voor gebruik door de Opdrachtgever beschikbaar maken.
4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de door TechMission beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen door zijn werknemers, daaronder begrepen door hem ingeschakelde derden, en staat ervoor in dat deze werknemers of derden bevoegd en gerechtigd zijn tot het gebruik ervan. De Opdrachtgever ziet erop toe dat alleen werknemers, die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van de Aanbieding, Opdracht of overige overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en TechMission toegang krijgen tot en gebruik maken van de middelen.
5. Het gebruik van de bedrijfsmiddelen door de Opdrachtgever is beperkt tot het doel en de Opdracht, waarvoor ze zijn verstrekt. Het gebruiksrecht eindigt automatisch bij het eindigen van de Opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om deze middelen ten bate van derden te (laten) gebruiken, te verkopen, of op andere basis aan te bieden aan derden.
6. De Opdrachtgever zal bij het gebruik van de middelen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan door TechMission verstrekte gebruiksvoorwaarden en/of gebruiksinstructies. Indien TechMission extra kosten moet maken of extra tijd moet besteden doordat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan is TechMission gerechtigd de hierdoor extra te maken kosten of te besteden tijd in rekening te brengen. TechMission zal de Opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf waarschuwen over mogelijke extra kosten en de Opdrachtgever in staat stellen de bedrijfsmiddelen alsnog op de juiste wijze te gaan gebruiken alvorens extra kosten in rekening te gaan brengen.
7. De Opdrachtgever zal TechMission alle schade vergoeden die voortvloeit uit een onjuist of onterecht gebruik van de bedrijfsmiddelen en TechMission vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met dit gebruik en/of de middels de middelen uitgewisselde gegevens. Onverminderd haar overige rechten is TechMission bevoegd het gebruik van de middelen op te schorten of de (betreffende werknemer van de) Opdrachtgever – tijdelijk of definitief – de toegang tot de bedrijfsmiddelen te ontzeggen, indien hij zich niet aan de voornoemde voorwaarden en instructies houdt. TechMission is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor door de Opdrachtgever geleden schade.
8. De Opdrachtgever treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen onder andere ten behoeve van het juiste en ongestoorde gebruik van de bedrijfsmiddelen en ter voorkoming van schade.

Artikel 13: Tarieven terbeschikkingstelling medewerkers

1. Het in de Opdracht(bevestiging) vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100% van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de medewerker recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger.
2. TechMission zal de diensten uit hoofde van de Opdracht verrichten op nacalculatiebasis per daadwerkelijk gewerkt uur, conform de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende urenverantwoording formulieren van TechMission. De bij het sluiten van de Opdracht overeengekomen vergoedingen/ tarieven kunnen telkens per 1 januari van elk jaar eenzijdig door TechMission kunnen worden gewijzigd met een percentage gelijk aan het indexcijfer regelingslonen voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal bureau voor de Statistiek.
3. Tenzij schriftelijk anders vermeld of overeengekomen, wordt het tarief berekend over de door de medewerker gewerkte uren en de overige uren die op grond van deze voorwaarden, de Opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst door TechMission in rekening worden gebracht. Pauzes worden aan de medewerker doorbetaald en aan de Opdrachtgever doorberekend, indien het eigen personeel van de Opdrachtgever ook recht heeft op doorbetaling van pauzes. Behoudens voor zover elders in deze voorwaarden, de Opdracht(bevestiging) of overige overeenkomst anders is bepaald, wordt het tarief niet berekend over de uren die niet door de medewerker gewerkt zijn als gevolg van ziekte, feestdag(en), vakantie en/of een andere vorm van verlof (zoals calamiteitenverlof), dan wel ongeoorloofde afwezigheid van de medewerker.
4. Indien op enig moment tijdens de Opdracht de toepasselijke beloningsregeling wijzigt stelt TechMission de beloning van de medewerker en het tarief voor de resterende duur van die Opdracht opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.
5. TechMission is bovendien gerechtigd om de verschuldigde tarieven en (kosten) vergoedingen tijdens de Opdracht, voor zover nodig met terugwerkende kracht, aan te passen in geval van en overeenkomstig:
een stijging van de (verwachte) kosten als gevolg van (wijziging van) de cao, de voor de medewerker geldende pensioen-/arbeidsvoorwaardenregeling en/of de daarbij geregelde lonen en/of (wijziging van)de inlenersbeloning en/of
een stijging van de (verwachte) kosten als gevolg van (wijzigingen in of ten gevolge van) wet- en- regelgeving, waaronder begrepen (de uitvoering van) de sociale en fiscale wet- en regelgeving of enig verbindend voorschrift en/of
een stijging van de (verwachte) kosten in verband met door TechMission te verrichten uitgaven en/of te treffen voorzieningen voor scholing, ziekteverzuim, inactiviteit en/of afvloeiing van medewerkers.
6. Daarnaast is TechMission gerechtigd haar tarieven jaarlijks in week 1 te verhogen op basis van de CBS indexcao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI 2008 M-N Zakelijke dienstverlening).

Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 14: Tijdverantwoording

1. TechMission zal haar factuur opstellen op basis van een door de Opdrachtgever – overeenkomstig lid 2 of op een andere overeengekomen wijze geaccordeerde tijdverantwoording.
2. Indien geen andere wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, vindt de tijdverantwoording plaats door middel van door TechMission aangeboden urenoverzichten. Indien TechMission tevens de planning voor deOpdrachtgever verzorgt, zijn deze urenoverzichten gebaseerd op de planning. De Opdrachtgever is gehouden de tijdverantwoording – met inachtneming van het in lid 3 en 4 bepaalde uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop detijdverantwoording betrekking heeft voor 12.00 uur te controleren op juistheid en volledigheid en deze zo nodig aan te vullen of te corrigeren. De Opdrachtgever wordt geacht een tijdverantwoording te hebben geaccordeerd indien hij een hem via de internetportal aangeboden urenoverzicht niet tijdig heeft gecorrigeerd. Verzorgt TechMission tevens de planning voor de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtgever de tijdverantwoording uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek waarop de tijdverantwoording betrekking heeft voor 12:00 uur actief via de internetportal teaccorderen.
3. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording is de Opdrachtgever gehouden erop toe te (doen) zien, dat in de tijdverantwoording in ieder geval de volgende gegevens correct en volledig zijn vermeld:
naam van de medewerker;
aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, en de overige uren waaroveringevolge de voorwaarden de Opdracht(bevestiging) en/ of overige overeenkomst hetOpdrachtgeverstarief is verschuldigd;
eventuele toeslagen, en;
voor zover vermeld – eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Ongeacht de wijze van tijdverantwoording zorgt de Opdrachtgever er voor dat TechMission, zo snel mogelijk na en uiterlijk voor 12:00 uur op de maandag aansluitend aan de door de medewerker gewerkte week, over de juiste, volledige en door hem geaccordeerde tijdverantwoording beschikt. Wordt de concept tijdverantwoording – om redenen die niet toerekenbaar zijn aan de Opdrachtgever – pas na dit tijdstip aangeboden aan de Opdrachtgever, dan zal deze er in ieder geval voor zorgen dat de tijdverantwoording per omgaande nadat deze aan hem beschikbaar is gesteld door hem wordt gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of geaccordeerd.
5. Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording op andere – dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert zorgt Opdrachtgever ervoor dat de tijdverantwoording 5 jaar beschikbaar blijft.
6. Indien en voor zover de medewerker en de Opdrachtgever van mening verschillen over de juistheid of volledigheid van de tijdverantwoording, is TechMission gerechtigd de uren, kosten en toeslagen vast te stellen overeenkomstig de opgave van de medewerker, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem opgegeven informatie correct is. Indien de Opdrachtgever de tijdverantwoording – op andere dan de in lid 2 bedoelde wijze – aanlevert, geeft hij de medewerker de gelegenheid de tijdverantwoording (tijdig) te controleren.

Artikel 15: Indienstneming medewerker door Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding, zoals bedoeld in artikel 2 punt 2, aan te gaan met een medewerker.
2. De Opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de medewerker aan te gaan, brengt TechMission hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de medewerker. TechMission kan, voor zover de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de medewerker.
3. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een medewerker wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van de Opdracht kandidaten en / of medewerkers een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomst aan te bieden voor de werkzaamheden, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat direct of indirect (via derden) werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarom anderszins een belang te doen hebben, tenzij Partijen schriftelijk vooraf anders zijn overeengekomen en TechMission hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Aan deze toestemming kan TechMission (financiële) voorwaarden verbinden.
5. Kosteloze overname van kandidaten is slechts mogelijk indien dit door beide Partijen expliciet en schriftelijk is overeengekomen.
6. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000,00 aan TechMission voor elke overtreding alsmede €500,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige aan TechMission toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. De boete wordt vermeerderd met btw.
7. Indien de Opdrachtgever toch een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor onbepaalde tijd, vóórdat die medewerker – op basis van die Opdracht – 1040 uren heeft gewerkt, is de Opdrachtgever bovendien en bovenop de bovengenoemde boete aan TechMission een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 1040 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die medewerker gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met btw. [Optioneel]
8. Indien de Opdrachtgever toch een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor bepaalde tijd, is de Opdrachtgever bovendien en bovenop de bovengenoemde boete een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/ overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 7 genoemde vergoeding is verschuldigd. [Optioneel]
9. Indien de Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een medewerker eindigt de Opdracht tussen de Opdrachtgever en TechMission met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
10. Indien de Opdrachtgever met de medewerker niet aansluitend, maar binnen 12 maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de Opdrachtgever de medewerker hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de medewerker – rechtstreeks of via derden – bij de Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 

4. Bijzondere bepalingen werving en selectie

Artikel 16: Werving en selectie gericht op arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en Kandidaat

1. TechMission kan ook in opdracht van de Opdrachtgever bemiddelen bij het vinden van personeel ten behoeve van deze Opdrachtgever. Elke Opdracht tot werving en selectie gericht op een arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en Kandidaat eindigt van rechtswege op het moment dat de Opdrachtgever aangeeft een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een Kandidaat.
2. Indien een door TechMission geselecteerde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt bij Opdrachtgever of op basis van een andere door Opdrachtgever aangeboden overeenkomst werkzaamheden gaat verrichten, is Opdrachtgever aan TechMission een zgn. Investering verschuldigd. Deze Investering wordt berekend als een percentage van het bruto-inkomen van de Kandidaat, exclusief de eventueel verschuldigde btw. Het percentage, zoals hierboven vermeld, is vastgelegd in de desbetreffende overeenkomst, maar de minimale Investering bedraagt €4.000,00 ex btw.
3. Tenzij anders overeengekomen is de Investering alleen verschuldigd, indien de Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een Kandidaat die door TechMission is voorgesteld of waarmee de Opdrachtgever anderszins via TechMission in contact is gekomen. De Investering is wel verschuldigd, indien de Kandidaat in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog wordt aangenomen.
4. Onder Investering wordt niet begrepen de, met toestemming van de Opdrachtgever gemaakte kosten voor plaatsing en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfskosten van de Kandidaat, de kosten van een psychologisch test etc. Deze kosten worden separaat en onafhankelijk van de uitkomst van de bemiddeling in rekening gebracht, ook indien de Opdrachtgever de Opdracht opzegt of intrekt zonder dat hij een arbeidsverhouding is aangegaan met een door TechMission voorgestelde Kandidaat.
5. De Opdrachtgever zal TechMission per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen in het geval de geselecteerde Kandidaat een aanbieding wordt gedaan en/of wanneer de geselecteerde Kandidaat en de Opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten. Binnen 4 dagen na een door TechMission gedaan verzoek dient de Opdrachtgever TechMission te informeren over het Bruto jaarinkomen en startdatum. Indien Opdrachtgever nalatig is de startdatum tijdig door te geven, zal TechMission gerechtigd zijn de Opdrachtgever te factureren op basis van een inschatting.
6. Tenzij anders overeengekomen wordt het tarief in rekening gebracht, zodra de Opdrachtgever heeft aangegeven een arbeidsverhouding aan te (zullen) gaan met een door TechMission voorgestelde Kandidaat of zodra aan TechMission bekend is geworden dat de Opdrachtgever een arbeidsverhouding met een Kandidaat zal aangaan of is aangegaan.
7. Indien de overeenkomst tussen de geselecteerde Kandidaat en de Opdrachtgever binnen de proeftijd wordt beëindigd, zal na overleg met de Opdrachtgever TechMission zich kosteloos inspannen om een nieuwe passende Kandidaat te zoeken voor Opdrachtgever.

Indien er binnen 3 maanden na de beëindiging van de proeftijd geen passende Kandidaat wordt gevonden, zal TechMission een gedeelte van de Investering als volgt retourneren:

bij een einde binnen 30 dagen na aanvang van de proeftijd: 50% van de Investering;
bij een einde binnen 31-60 dagen na aanvang van de proeftijd: 30% van de Investering.
8. Opdrachtgever heeft geen recht op het retourneren van een gedeelte van de Investering zoals bepaald in artikel 13.6 indien:
de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst in de proeftijd TechMission hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht;
de door TechMission verzonden factuur niet binnen [14 dagen na] factuurdatum volledig aan TechMission is voldaan. [Weglaten 14 dagen?]
9. De betaling van de Investering en de gemaakte kosten, zoals bedoeld in lid 4 en 5, zal geschieden overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
10. Indien een (potentiële) Opdrachtgever via TechMission in contact is gekomen met een Kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door TechMission aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die Kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die Opdrachtgever) en de Opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die Kandidaat aangaat binnen 6 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) Opdrachtgever geacht een Opdracht tot werving en selectie als bedoeld in dit artikel te zijn aangegaan met TechMission en is hij het in lid 2 en 3 genoemde tarief aan TechMission verschuldigd.
11. Indien een door TechMission geselecteerde Kandidaat binnen 12 maanden in dienst treedt bij Opdrachtgever of op basis van een andere door Opdrachtgever aangeboden overeenkomst of door derden aangeboden overeenkomst werkzaamheden gaat verrichten voor Opdrachtgever:
nadat hij/zij bij de Opdrachtgever is geïntroduceerd en waarbij door Opdrachtgever geen overeenkomst aan de Kandidaat is aangeboden, dan wel
zijn/haar overeenkomst in de proeftijd is beëindigd

en dit gebeurt zonder vooraf overleg met TechMission en zonder de in artikel 13 verschuldigde Investering te betalen, is Opdrachtgever aan TechMission een terstond opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van 35% van het Bruto jaarinkomen.

5. Algemene bepalingen

Artikel 17: Facturatie en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaald in deze voorwaarden, wordt wekelijks gefactureerd en wordt de factuur per email aangeboden in een door TechMission te bepalen formaat en opmaak.
2. Indien TechMission buiten haar toedoen om de factuur niet kan afleveren aan de derde zal zij dit melden bij deOpdrachtgever waarna deze een alternatief biedt voor de verzending van de factuur. Hierbij blijft de initiële factuurdatum en overeengekomen betalingstermijn van kracht.
3. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van TechMission te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De factuur is voldaan, indien en zodra het verschuldigde bedrag op de bankrekening van TechMission is bijgeschreven.
4. Uitsluitend betalingen aan TechMission of een door TechMission schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan een medewerker, onder welke titel ook, zijn onverbindend tegenover TechMission en kunnen geen grond opleveren voor schulddelging of verrekening.
5. Indien een factuur niet binnen de in lid 3 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Over het openstaande bedrag is een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
6. Indien de Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan TechMission te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Opdrachtgever. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terechte tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
8. TechMission is gerechtigd de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever en aan haar gelieerde ondernemingente toetsen.
9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van TechMission, aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op eerste schriftelijk verzoek van TechMission:
een machtiging voor automatische incasso als bedoeld in het vierde lid te geven;
een voorschot te verstrekken; en/of
afdoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen jegens TechMission, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins.

Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

10. Indien de Opdrachtgever het in lid 10 bedoelde voorschot niet verstrekt, de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door TechMission gestelde termijn, geen machtiging tot automatische incasso geeft of de automatische incasso storneert als bedoeld in lid 4, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is TechMission gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten danwel alle Opdrachten en/of overige overeenkomsten met de Opdrachtgever direct op te zeggen zonder daartoe schadeplichtig jegens de Opdrachtgever te zijn in verband met deze opschorting of opzegging. Alle vorderingen van TechMission worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die TechMission maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsominclusief btw en rente (met een minimum van € 250,00 per vordering), tenzij TechMission aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds, zodra deOpdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht. [Optioneel]
12. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Volledige betaling van de factuur, eventuele bijkomendekosten en rente door een Opdrachtgever ontslaat de overige Opdrachtgevers van hunbetalingsverplichting jegens TechMission.
 

Artikel 18. Zeggenschap, instructiebevoegdheid en aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever heeft in het kader van de Opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de door TechMission aangedragen Kandidaat. Opdrachtgever draagt derhalve de verantwoording over alle handelingen van deze medewerker en alle door of mede door de medewerker tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de medewerker aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
2. De Opdrachtgever vrijwaart TechMission voor elke aansprakelijkheid van TechMission die – rechtsreeks of indirect – voortvloeit uit schaden en verliezen die de door TechMission aangedragen medewerkers toebrengen aan de Opdrachtgever of aan derden.
3. TechMission aanvaardt aansprakelijkheid voor direct letsel- en zaakschade aangericht door de kandidaten bij hun werkzaamheden voor zover deze aansprakelijkheid niet is gedekt of gedekt kan worden door de verzekering van de Opdrachtgever. Deze aansprakelijkheid is evenwel gemaximeerd tot een bedrag van € 250.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 500.000,00 per kalenderjaar. [Moet dit? Zijn jullie hier zelf voor verzekerd? Anders mogelijk weglaten en niet onnodig aansprakelijkheid aanvaarden.] Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

Misschien zo omschrijven? (meeromvattend):

Iedere uit de Opdracht en/of overige overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een medewerker voortvloeiende aansprakelijkheid van TechMission is per gebeurtenis beperkt tot het op grond van deze voorwaarden, de Opdracht(bevestiging) en/of overige overeenkomst in rekening te brengen tarief over de duur van de Opdracht met een maximum van 3 maanden. De aansprakelijkheid van TechMission in verband met de overige in deze voorwaarden genoemde diensten is per gebeurtenis beperkt tot het door TechMission aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de Opdracht. Iedere aansprakelijkheid van TechMission is beperkt tot een bedrag van € 250.000,00 per gebeurtenis en € 500.000,00 per kalenderjaar. Bij de toepassing van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

4. Door de Opdrachtgever geleden directe schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door TechMission van haar overeengekomen verplichtingen is beperkt tot de (maximaal jaarlijkse) vergoeding die met de Opdracht is gemoeid.

Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen het bedrag dat met deze directe schade is gemoeid aan een ander maximum te verbinden.

5. Aansprakelijkheid van TechMission voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vertragingsschade, geleden verlies, bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op de Opdrachtgever, is uitdrukkelijk en in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 19: Verzekering

De Opdrachtgever en TechMission zullen zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in deze voorwaarden. Op verzoek van TechMission verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering. [Ik zou aanraden dit standaard bij de opdrachtverlening te vragen, aangezien onverzekerde opdrachtgevers in het verleden problemen hebben opgeleverd]

Artikel 20: Verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever [Optioneel]

De Opdrachtgever verklaart zich bekend met de wet- en regelgeving betreffende het vaststellen van de identiteit van medewerkers. De Opdrachtgever is gehouden zelf:

de identiteit van de Kandidaat, de medewerker of een andere bij hem werkzame persoon vast te stellen en zal daartoe een zorgvuldige controle van een origineel identiteitsdocument, als bedoeld in artikel 1 sub 1, 2 en 3 van de wet op deidentificatieplicht, uitvoeren; en
vast te stellen of de aan hem voorgestelde Kandidaten, de bij hem werkzame medewerkers of andere personen, gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Enkel indien sprake is van een wettelijke verplichting zoals in geval van terbeschikkingstelling van vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen, zal TechMission voorafgaand aan de terbeschikkingstelling een afschrift van het identiteitsdocument aan de Opdrachtgever verstrekken en zal de Opdrachtgever zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling ervan vergewissen of hij dit afschrift van het identiteitsdocument heeft ontvangen en in zijn administratie heeft opgenomen.

Artikel 21: Privacy [Optioneel]

In het kader van de Opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van Kandidaten en medewerkers, plaats. De Opdrachtgever en TechMission zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 22: Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden, Opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen, ter keuze van TechMission, in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

Artikel 23: Slotbepaling

1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen [Optioneel]
2. TechMission is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde [Optioneel]. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde.
3. In geval van bijzondere voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de cao, is TechMission gerechtigd de Opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van TechMission gevergd kan worden de Opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Uitgave oktober 2023 – © TechMission b.v.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechMission N.V.

www.TechMission.nl

TechMission is lid van ABU.

Translate »